ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SODES “MÜZİKAL OKULLAR” PROJESİ KAPSAMINDA MÜZİK ALETLERİ "20 ADET KEMAN, 100 ADET GİTAR, 50 ADET KISA SAP – 50 ADET UZUN SAP BAĞLAMA, 20 ADET NEY, 20 ADET BENDİR VE 10 ADET ORG ALIMI "

İhaleni Tarihi : 9.8.2018
İhaleni Adı : ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SODES “MÜZİKAL OKULLAR” PROJESİ KAPSAMINDA MÜZİK ALETLERİ "20 ADET KEMAN, 100 ADET GİTAR, 50 ADET KISA SAP – 50 ADET UZUN SAP BAĞLAMA, 20 ADET NEY, 20 ADET BENDİR VE 10 ADET ORG ALIMI "
İhalenin Yapılacağı Yer : Turgut Reis Mah., Atatürk Bulvarı Hükümet Binası Kat: 3 Donatım Birimi Merkez/ADIYAMAN
 

        

ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SODES “MÜZİKAL OKULLAR” PROJESİ KAPSAMINDA MÜZİK ALETLERİ "20 ADET KEMAN, 100 ADET GİTAR, 50 ADET KISA SAP – 50 ADET UZUN SAP BAĞLAMA, 20 ADET NEY, 20 ADET BENDİR VE 10 ADET ORG "

ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES “Müzikal Okullar” projesi kapsamında Müzik Aletleri "20 Adet Keman, 100 Adet Gitar, 50 Adet Kısa Sap – 50 Adet Uzun Sap Bağlama, 20 Adet Ney, 20 Adet Bendir ve 10 Adet Org " alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/383730

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

TURGUT REİS MAH HÜKÜMET BİNASI KAT: 3 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4162161021 - 4162164570

c) Elektronik Posta Adresi

:

adiyamanmem@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 Adet Keman, 100 Adet Gitar, 50 Adet Kısa Sap – 50 Adet Uzun Sap Bağlama, 20 Adet Ney, 20 Adet Bendir ve 10 Adet Org
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Donatım Birimi Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin, Harcama Yetkilisine onayına müteakip Yükleniciye yapılan tebligat üzerine, malı ihale dokümanına uygun şekilde teslime hazır hele getirdiğini idareye bildirecek olup, Bildirim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) iş günü içerisinde işe başlar ve 20 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Turgut Reis Mah., Atatürk Bulvarı Hükümet Binası Kat: 3 Donatım Birimi Merkez/ADIYAMAN

b) Tarihi ve saati

:

09.08.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Turgut Reis Mah., Atatürk Bulvarı Hükümet Binası Kat: 3 Donatım Birimi Merkez/ADIYAMAN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Binası Kat :2 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Merkez/ADIYAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

                                                                                                                         Ali FIRAT
                                                                                                         Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

 


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 106
Aylık : 2798
Yıllık : 72531
Toplam : 4199832