ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İhaleni Tarihi : 26.3.2018
İhaleni Adı : ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : TURGUT REİS MAH HÜKÜMET BİNASI KAT: 3 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN
 

        

ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SODES “MÜZİKAL OKULLAR” PROJESİ KAPSAMINDA KARADENİZ KÜLTÜR GEZİSİ

ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES “Müzikal Okullar” projesi kapsamında Karadeniz Kültür Gezisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/120768

1-İdarenin

a) Adresi

:

TURGUT REİS MAH HÜKÜMET BİNASI KAT: 3 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4162161021 - 4162164570

c) Elektronik Posta Adresi

:

adiyamanmem@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES “Müzikal Okullar” projesi kapsamında (12-16 yaş aralığında (Ortaokul) 3 gurup halinde (40+40+40) 120 öğrenci ve 15 personel ile Karadeniz Kültür gezisi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Malatya-Sivas-Tokat-Amasya -Samsun– Ordu - Giresun-Trabzon, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Malatya, Adıyaman otobüs ile gidiş-dönüş

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Turgut Reis Mah. Hükümet Binası Kat :3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Donatım Bürosu Merkez/ADIYAMAN

b) Tarihi ve saati

:

26.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Turizm Bakanlığından alınan A grubu Seyahat Acentesi yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş şehri olan belge olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde son beş yıl içerisinde her türlü gezi ve organizasyon hizmet alımlarına ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Turgut Reis Mah. Hükümet Binası Kat :3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Donatım Bürosu Merkez/ADIYAMAN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgut Reis Mah. Hükümet Binası Kat :3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Donatım Bürosu Merkez/ADIYAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

                                                              

                                                                                                                                                               Ali FIRAT
                                                                                                                                             Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı

 

                                                                                             


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 115
Aylık : 2807
Yıllık : 72540
Toplam : 4199841