Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İhaleni Tarihi : 12.1.2018
İhaleni Adı : Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer : Besni Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 

      

İHALE İLANI

 

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

 

           

            Sosyal Destek Programı (SODES) “Okumaya Hangisinden Başlasam II” projesi kapsamında; Liselerimizde Şehit Çocuğu / Yakınları başta olmak üzere Gazi Çocukları / Yakınları, Öksüz ve Yetim öğrencilerimizden oluşacak ekonomik ve sosyal açıdan maddi durumları yetersiz durumda olan okullarda kurulan komisyonlar tarafından seçilen (9.Sınıf – 12. Sınıf)’larda öğrenim gören 80 öğrenci 12 görevlinin katılacağı toplamda 92 kişinin Adıyaman (Besni)-Ankara-Bursa-Çanakkale-İstanbul- Gaziantep - Adıyaman (Besni) gezisi “Uçaklı Kültür Gezi Paketi” programı Birlik İhale Yönetmenliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

1. İdarenin     

            a) Birliğin Adı                        :  Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi                                :  Besni Kaymakamlığı Besni/ Adıyaman

            c) Telefon – Faks Numarası   :  416 318 10 15 – 318 10 15

            d) Elektronik Posta Adresi    :

            ( varsa )

2. İhale konusu yapım işinin

a) İhalenin adı                        : SODES Okumaya Hangisinden Başlasam II Projesi

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    : 4 Gece 5 Günlük Uçaklı Kültür Gezi Paketi

c) Yapılacağı Yer                   : Adıyaman (Besni)-Ankara-Bursa-Çanakkale-İstanbul-  Gaziantep - Adıyaman (Besni)

            d) İşe Başlama Tarihi             : 26 Mart 2018 – 30 Mart 2018

e) İşin Süresi                          : 26 Mart 2018 -30 Mart 2018

 

3. İhalenin  

            a) Yapılacağı Yer                          : Besni Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            b) Tarihi – Saati                             : 12/01/2018 Cuma günü Saat:14.00

            c) Son teklif verme tarihi ve saati : 12/01/2018 Cuma günü Saat: 13.00

 

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.

4.1.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aynı Yönetmenliğin 12. maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

            4.1.7. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği ihale dokümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır.) Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin iç zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır. Dosyaları yeterlilik alamayan isteklilerin iç zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

4.1.9. İhale şartnamesini satın aldığına dair belge, (Banka dekontu)

4.1.10. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

            4.1.11. İş deneyim belgeleri: “Uçaklı Kültür Turları” kapsamında (Her şey dâhil paket gezi) teklif ettiği bedelin en az % 50 oranında son 5 yıl içinde yapmış olduğu Uçaklı Kültür Turu (Paket Tur Her şey Dâhil) 2 adet iş bitirme belgesini teklif dosyasında bulundurması sağlanacaktır. 

4.1.12. İstekli firmanın turizm sektöründe hizmet veren “A” grubu seyahat acentesi olması, TÜRSAB yetki belgelerine sahip olması ve Kültür Turlarında en az 10 (on) yıl deneyimi olması zorunluluğu aranacaktır.

 

4.1.13. Personel ve Araç Taahhütnamesi:

a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel taahhütnamesi ile araç taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte personel ve araç ekipmanı bulunduracağına ilişkin taahhütname sunacaklardır.

 

Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi

 

 

ADET

Pozisyonu

MESLEKİ ÜNVANI /

Minimum Bulunması Gereken

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

Profesyonel Rehber

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) üyesi ve Turizm ve Kültür Bakanlığı onaylı kokartlı / En Az 1 Kişi

5 Yıl

2

Yardımcı Rehberler

Rehber  / Her otobüs İçin en az 1 Kişi / Toplamda en az 2 kişi

3 Yıl

3

Kaptan (Şoför)

Şoför / Her otobüs İçin en az 2 Kişi / Toplamda en az 4 kişi

5 Yıl

4

Yardımcı Şoför

Şoför /  Her otobüs İçin en az 1 Kişi / Toplamda en az 2 kişi

5 Yıl

 

b) İhale konusu iş için asgari olarak aşağıda belirtilen araçların temin edilmesi gerekmektedir.

 

SIRA NO:

MAKİNE, EKİPMAN CİNSİ

MİNİMUM ADET

1

Otobüs (En Az 48 Kişilik) 2013 Model ve Üstü

2

2

Transit / Minibüs / Otobüs

92 Kişinin Nakli İçin

 

Yukarıda yazılı araçların kendi malı veya kiralayacağına dair araç taahhütnamesi verecektir.

 

  1. Seyahat için tahsis edilecek araçların ilgili istenen zorunlu belgelerden (Sürücü Belgesi, Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC2), D2 Yetki Belgesi, TURSAB onaylı belge, her türlü vergi ve harçları ödenmiş, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Sigortası), Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası, Seyahat Araç Destek sigortaları yaptırılmış olacak sözleşme esnasında İdareye teslim edilecektir.

 

 

6- İhale dokümanı Besni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı ihale dosyasına koyacaklardır. (Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Besni T.C. Ziraat Bankası nezdindeki IBAN TR940001000274521930445001 nolu hesabına yatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerenden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                                                                                                                                            

 

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Adıyaman Valiliği Resmi İnternet Sitesi (www.adıyaman.gov.tr), Besni Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi (www.besni.gov.tr) adresinde görülebilir. Besni Kaymakamlığının 416 3181015 No’lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

 

            İlanen Duyurulur. 05/01/2018

           

 

             Ahmet GENCER

                                                                                                                            Kaymakam

   Birlik Başkanı

 

  


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 113
Aylık : 2805
Yıllık : 72538
Toplam : 4199839