MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İhaleni Tarihi : 30.3.2018
İhaleni Adı : MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
İhalenin Yapılacağı Yer : Atatürk Bulvarı Hastane Cad. Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Binası Kat:2 ADIYAMAN
 

        

İHALE İLANI

 

MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 

 

İşin Adı:

-"Köylerimiz Sporla Eğleniyor Sodes Projesi Kapsamında 120 Öğrenci ve 15 Personelin Adıyaman-İstanbul-Çanakkale-Adıyaman Kültür Gezisi Organizasyonu İşi”  Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. Ancak, Birlik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 5355 Sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, idare ihale aşamasında 2. yazılı teklif alıp almamakta ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                            : Atatürk Bulvarı Hastane Cad. Merkez Köylere Hizmet Götürme  

                                                 Birliği Hizmet Binası Kat:2 ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası               : 0416 216 98 68 – Faks: 0 416 216 23 65

c) Elektronik posta adresi                               :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.adiyaman.gov.tr  

 

2 - İhale Konusu Yapım İşinin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : 135 Kişilik Gezi Organizasyon İşi

b) Gezilecek Yerler                            : İstanbul-Çanakkale Gezi Programı Kapsamında

c) Gezi Tarihleri                                 : İhale tarihinden itibaren İdarenin uygun gördüğü tarihlerde 60 gün                                                              içerisinde organize edilecektir.

 

ç) İşin süresi                                       : Sözleşmeden itibaren 60 (Altmış)  takvim günü içinde.      

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                : Adıyaman Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Binası

  Encümen Toplantı Salonu.

b) İhale Tarihi ve saati                                    : 30.03.2018  - 14.30

c) Son teklif verme Tarih ve saati       : 30.03.2018  - 13.30

 

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliği’nin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 12. maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılması gerekmektedir. Teklifler ayrıca bir zarfın içerisine konulacaktır. Dosya bizzat firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yükleniciye yaptırılmayacağına dair beyanname.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortaklık ve hissedarı olduğu şirket, O yok ise olmadığına dair beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.11. İşin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde, geciken her gün için 500,00 (Beşyüz) Türk Lirası cezai müeyyide uygulanacaktır. .

4.2. Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca ihale ilan tarihi sürecinde veya 1 ay içinde kesinleşmiş Sosyal Güvenlik ve Vergi prim borcu olmadığına dair belge,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İsteklinin Tur ve Organizasyon işleri yapabileceğine ilişkin ilgili kurumlardan almış olduğu resmi belge benzer iş sayılacaktır. İstekliler işin en az % 60 oranında gerçekleştirmiş olmaları şarttır.

4.3.2. İhale konusu işin yerine getirilmesi için, TÜRSAP Yetki belgesine sahip olduğu,  Seyahat Acentesi İşletme Belgesi ibraz edilecektir.   

 

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İhaleye giren firmalar:

 

SIRA NO:

MAKİNE, EKİPMAN ve ŞOFÖR

Adet/Kişi

1

Tur Otobüsü  (en fazla 4 yaşında olması gerekmektedir.)

3

2

Şoför  (Her Otobüs İçin 2 Kişi)

6

    Yukarıda belirtilen araç ve ekipmanlar Yüklenici firma tarafından iş mahallinde bulunduracağına dair araç ve Şoför bulundurma taahhütnamesi.

5. İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması:

5.1. İhale dokümanı, Adıyaman Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. Ziraat Bankası Adıyaman Şubesindeki İBAN NO: TR 94 0001 0001 8436 2159 95 - 5001 nolu hesabına 150,00 (yüzelli) Türk Lirası yatırılarak Banka dekontu ibraz edilmek şartıyla, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinden alınabilir.

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

 

 

Adem KAYA

Vali Yardımcısı

Birlik Başkanı

 

 

 

 

 

 


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 105
Aylık : 2797
Yıllık : 72530
Toplam : 4199831